Intézményi protokoll digitális munkarend esetére

Intézményi protokoll digitális munkarend esetére

Eljárásrend digitális munkarend bevezetésekor

A szeptember 1-jén kezdődő szorgalmi időszak alatt a tanórákon a tanulókat fel kell készíteni egy esetlegesen bevezetésre kerülő digitális oktatásra.

 • Minden szaktárgy füzetébe kerüljön bevezetésre, hogy távoktatás esetén milyen felületen találják meg a tanulók a teendőket, ahhoz milyen módon férnek hozzá.
 • Az iskolatitkárnak tanév elején össze kell állítani egy táblázatot a pedagógusok elérhetőségeiről, adatairól, valamint a szülők számára kiadható email címekről és telefonszámokról.
 •  Az osztályfőnöknek tanév elején tanulói és szülői elérhetőségekről (telefon, email) listát kell készíteni. Kréta naplóban is aktualizálni kell ezen adatokat, szükség esetén frissíteni.
 • Az osztályfőnököknek tanév elején létre kell hozni az általuk és a szülők által legkönnyebben elérhető kommunikációs csoportot (email, facebook vagy viber csoport). Továbbá fel kell mérniük a szülők körében, hogy minden tanulónál rendelkezésre áll-e olyan informatikai eszköz, amelyen a tanuló a digitális munkarendben tud dolgozni. Amennyiben szükség van rá, az iskola a saját tanulói számítógépes parkjából tud kölcsönözni asztali számítógépeket.
 • Digitális munkarendre való átállás esetén az iskola dolgozóit emailben értesítjük a munkarendre való átállásról, valamint a teendőkről. A tagintézmény-vezető elsődlegesen emailben tartja a dolgozókkal a kapcsolatot, illetve az iskola moodle felületén elérhető videó felületen tart online megbeszélést a szükséges teendőkről.
 • A szülőket, tanulókat a Kréta felületén faliújság üzenetben, illetve gondviselőknek címzett üzenetben értesítjük az iskola bezárásáról, valamint az iskola honlapján (www.vasarhelyisuli.hu), valamint az iskola facebook oldalán naprakészen hirdetjük ki a digitális munkarend alatti teendőket, információkat. Az osztályfőnökök emailben is értesítik a szülőket.
 • Távoktatás esetén a KRÉTA https://klik037021003.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login DKT, illetve az iskola moodle felületét (https://pr.bitklub.hu:4433/moodle/login/index.php) használjuk. Ezektől csak indokolt esetben térünk el. Minden pedagógus és tanuló ellenőrzi a moodle regisztrációját, és előkészülve az esetleges online tanításhoz, a tantárgyaknak megfelelő kurzusokat kell létrehoznia és a tanulókkal és szülőkkel kipróbálni a felületet. Amennyiben a Kréta felület nem elérhető minden szülő, tanuló számára, a Skype és email kapcsolattartást kell tartani elsődlegesen. A Kréta Digitális Kollaborációs Tér a Kréta Tanulói felületről érhető el, mind asztali gépről, mind mobil applikációról. Az online órákat Skype alkalmazáson keresztül tartjuk.
 • Minden, szülőket érintő tájékoztatás iskolánk honlapján is megjelenik: www.vasarhelyisuli.hu
 • Digitális munkarend esetén az Oktatási Hivatal módszertani ajánlása a mérvadó és iránymutató szakmai, tanulásmódszertani kérdésekben (online tananyagok, számonkérést elősegítő platformok, gyakorlást segítő online feladatok, oldalak).
 • Minden pedagógusnak tanév elejétől (és a digitális munkarendre való áttéréskor is) használnia kell a Kréta Házi feladat fület és a Kréta DKT felületet, ide fel kell tölteni az aznapi anyagot, házi feladatot, az esetlegesen hiányzó tanulók továbbhaladása érdekében.
 • Digitális munkarend bevezetése esetén a szülők az iskola honlapján (www.vasarhelyisuli.hu) és az iskola bejáratánál közzétett időpontokban jöhetnek be az iskolában lévő tanszerekért, tankönyvekért. 
 • Digitális munkarend alatt kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók haladásának megsegítésére. Számukra differenciált tananyagot, számonkérést kell készíteni, valamint figyelembe kell venni az otthoni technikai eszközök felszereltségét. Az iskolai szociális segítőt, valamint a családsegítő szolgálatot, mint partnert be kell vonni a folyamatba.
 • Digitális munkarend esetén a tanórán kívüli foglalkozásokat is folytatjuk, támogatjuk, elsődleges szempont az otthoni tanulás segítése, könnyítése, a tananyag feldolgozásának támogatása. A BTMN és SNI tanulók fejlesztése folytatódik a digitális munkarendben is, hetente 1 alkalommal online órát tartunk számukra, a többi óra keretében tanulást segítő anyagokat, módszertani segédanyagokat juttatunk el a gyerekeknek, illetve a pedagógusaikkal folyamatosan konzultálunk az előmenetelükről.
 • Minden pedagógusnak heti rendszerességgel online órát kell tartani, heti óraszámának 35-50%-ának megfelelően (heti 1 alkalommal minimum). Egy tanulónak nem lehet több heti 3 online óránál egy nap.
 • Digitális munkarend esetén az osztályfőnökök koordinátor szerepe elengedhetetlen a szaktanárok, szülők, gyerekek és az iskola vezetősége között. A szülők és tanulók felől érkező panaszokat, észrevételeket begyűjtik, és ha szükséges, továbbítják az érdekelt felek részére, vagy közös megbeszélést kezdeményeznek.
 • Digitális munkarend esetén az egyes készségtantárgyak követelményrendszerét át kell vizsgálni és minimalizálni kell annak érdekében, hogy a családok terhe az otthoni tanulás során csökkenjen. Gyermekről fotót, videót kérni csak a szülő beleegyezésével lehet. Készségtantárgyak esetén az értékelés alapjául szolgáló beadandó vagy elkészítendő anyagokhoz szükséges felszerelés, alapanyag könnyen elérhető legyen a szülők számára. Testnevelés tantárgyból inkább a gyermekek mindennapos mozgását kell szorgalmazni. 
 • Az adott tantárgy tananyagát – akár saját készítésű – videókkal, hanganyaggal, magyarázó ppt-vel, egyéb kiegészítő online gyakorló anyagokkal kell kiegészíteni, amelyek könnyítik a tanagyag elsajátítását.
 • A tagintézmény-vezető folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók előmenetelét, rendszeresen konzultál a pedagógusokkal az esetleges teendőkről, segítő szakemberek bevonásáról. A lemorzsolódás csökkentése a digitális munkarend alatt is kiemelt feladatunk. Hagyományos munkarendbe való átállás során ezen tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat kell szervezni.
 • Amennyiben felügyeletet igényelnek a szülők iskolánkban, délelőtti (tanórai időben) olyan pedagógusokat osztunk be, akik készségtantárgyakat, testnevelést tanítanak, illetve tanulószobát, napközit, fejlesztést látnak el. A felügyeletbe besegítenek az iskola pedagógiai asszisztensei, valamint a délutáni felügyeletet ők látják el.
 • Gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az iskolatitkár veszi fel az önkormányzattal a kapcsolatot.
 • Amennyiben iskolánkban visszatérhetünk a hagyományos tanítási rendre, a szülőket Krétán, honlapon és emailben értesítjük a nyitás részleteiről.  A bezárásról és az újranyitásról az Oktatási Hivatal dönt.

Leave a comment